20.08.2019 Rekonstrukcja stodoły z Lisowa

Ogłoszenie nr 587996-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli: Rekonstrukcja stodoły z Lisowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Maria Anna Tumińska – osoba fizyczna
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, krajowy numer identyfikacyjny 11044110000000, ul. Ochla – Muzealna 5 , 66-006 Ochla, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 321-15-91, , e-mail sekretariat@muzeumochla.pl, , faks 68 321-14-73.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.muzeumochla.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.muzeumochla.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną
Adres:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja stodoły z Lisowa
Numer referencyjny: ME.AG.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja obiektu budownictwa ludowego- budynek stodoły w konstrukcji drewnianej szkieletowej szachulcowej wraz ze ścianą szczytową – kamienną.
II.5) Główny kod CPV: 45212313-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45212350-4
45262600-7
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej ubezpieczenia 250 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonanie lub wykonywanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną porównywalną robotę, tj. obejmującą swoim zakresem roboty budowlane polegające na rekonstrukcji obiektu/-ów zabytkowego/-ych, w tym konstrukcyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne (centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych), o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (netto) każda. 2. Udowodnienie że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną brutto co najmniej 250 000,00 zł, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, który w jednoznaczny i wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną porównywalną robotę, tj. obejmującą swoim zakresem robotę budowlaną polegającą na rekonstrukcji obiektu/-ów zabytkowego/-ych, w tym, konstrukcyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne (centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych), o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (netto) każda.
3. Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykazane roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
TERMIN ROZPOCZĘCIA USUWANIA WADY, USTERKI LUB AWARII OD DNIA ZGŁOSZENIA 20,00
gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany o charakterze publicznoprawnym, w tym zmian stawek podatku VAT w okresie trwania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do wprowadzonych stawek VAT (zmiana nie wymaga pisemnego aneksu do umowy), 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 4) zmian umowy nie wpływających na zmiany treści oferty, tj. zmian godzin wykonania czynności, osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy, osób upoważnionych do kontaktów, 5) jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia, 6) w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy tj.: a) wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zewnętrznych. Wówczas maksymalny termin zakończenia robót zostanie przedłużony o łączną długość przerw wynikających z przestoju. W tym przypadku wymagane będzie spisanie odpowiedniego protokołu Wykonawcy z Inspektorem Nadzoru wskutek wstrzymania robót do czasu przystąpienia przez Wykonawcę do kontynuacji robót, b) w przypadku zagrożenia opóźnieniem w wykonywaniu prac ze strony Wykonawcy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału, przyspieszenia rytmu prac oraz wydłużenia czasu pracy, c) w przypadku konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian projektowych, niemających wpływu na cenę i niewynikających z błędów w sztuce Wykonawcy projektów, wówczas termin zakończenia robót zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania tychże robót/ dostawy/ montażu, będących następstwem naniesionych zmian, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, f) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca powinien natychmiast odnotować to w dzienniku budowy, 7) w przypadku zmiany kadry kierowniczej po stronie Wykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami posiadającymi takie same uprawnienia i spełniające te same warunki określone w SIWZ; 8) w przypadku zmiany Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiającego; 9) w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 10) w sytuacji, kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1 pkt 4 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 14:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

SIWZ

Załączniki 1-9

Załącznik 10

Załącznik 11


W wyniku zmiany kryteriów oceny ofert, Zamawiający w dniu 27.08.2019 roku dokonał zmiany w dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne i załącza ujednolicone dokumenty:

  1. Wzór umowy – zał. nr 11
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Zmiana SIWZ
  4. Formularz ofertowy – zał. nr 10
  5. SIWZ

27.08.2019 r.


Pytania Wykonawców i odpowiedzi z dnia 29.08.2019 r.

Załączniki o których mowa w punkcie 3 powyższych odpowiedzi

29.08.2019 r.


Informacja o złożonych ofertach

06.09.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.09.2019 r.