Majątek

Informacja o majątku Muzeum Etnograficznego zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2016 r. wykazane w kwotach netto wynoszą:

Aktywa trwałe: 9 612 396, 22 zł. w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe: 9 612 396, 22 zł w tym:

Środki trwałe: 9 520 190, 94 zł w tym:

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 15 944, 66 zł.

budynki, budowle, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 5 407 733, 50 zł

urządzenia techniczne i maszyny: 154 540,82 zł

środki transportu: 26 340,00 zł

inne środki trwałe (dzieła sztuki ,eksponaty, zbiory biblioteczne ): 3 915 631,96 zł

Środki trwałe w budowie : 92 205,28 zł