Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zainteresowani załatwianiem spraw w Muzeum przyjmowani są w godzinach pracy Muzeum
w godzinach od 8:00 do 16:00. Ponadto sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą korespondencji (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Sprawy telefonicznie – o ile jest to możliwe – są załatwiane bezpośrednio, a korespondencję po uprzednim zarejestrowaniu przekazuje się pracownikom merytorycznym do załatwienia wg kolejności wpływu i ważności.
Skargi, wnioski i petycje rejestrowane są w prowadzonej do tego celu ewidencji skarg, wniosków i petycji. Przyjmowane są przez Sekretariat Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli za pośrednictwem zgłoszeń na emaila, na piśmie oraz wnoszone osobiście w siedzibie. O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Działu, którego dotyczy sprawa.
Prawa i obowiązki osób odwiedzających Muzeum i korzystających ze zbiorów regulują instrukcje i zarządzenia wydawane przez Dyrektora Muzeum.

Poczta tradycyjna:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra

Osobiście:
w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli w sekretariacie

email:
sekretariat@muzeumochla.pl