Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 352)

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 1. Dla informacji udostępnionej w BIP Muzeum i na stronie www.muzeumochla.pl nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

  • informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystania.

 1. Dla informacji udostępnianej na wniosek Muzeum określa warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3.Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:

 1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;

 2. obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

 3. zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.

Muzeum może określać inne warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 • w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;

 • do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

4. Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Muzeum zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zmianami) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zmianami), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować
o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

5. Zasady odpowiedzialności Muzeum:

Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za:

1. ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający

obowiązujący porządek prawny,

2. wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie

wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy

danych przysługujące Muzeum.

6. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

1.Wniosek  o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;

 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

2. W przypadku wniosku dotyczącego umożliwienia przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wniosek, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie Muzeum wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

7. Opłaty

1. Muzeum udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ponownego ich wykorzystywania bezpłatnie.

2. Muzeum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:

 • koszt nośnika danych,

 • koszt wysyłki,

 • szacowany koszt pracy pracownika,

 • koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we

 • wniosku,

 • koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

4. Muzeum w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym może nałożyć opłaty wyższe. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.

5. Muzeum stosuje się do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 poz. 987).

8. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Muzeum, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

3. Dyrektor Muzeum, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

4. Dyrektor Muzeum może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga

przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy),

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej,

6. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor

publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

7. Od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

8. W przypadku bezczynności wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zmianami).

9. Miejsce składania dokumentów           

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli,  Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra  lub sekretariat@muzeumochla.pl