RODO

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 zwanym RODO (Dz. U. UE.L.119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, Ochla – Muzealna 5 66-006 Zielona Góra,
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych – rodo@muzeumochla.pl,
  • Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w organizowanych przez Muzeum konkursach i imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak również w celu zakupu, przejęcia daru, dokonania wpisu w księgach inwentarzowych i dokumentacji muzealnej,
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.,
  • Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Muzeum. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa,
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanych przez Muzeum konkursach i imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak również brakiem możliwości zakupu, przejęcia daru, dokonania wpisu w księgach inwentarzowych i dokumentacji muzealnej.
  • Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.