Status prawny

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Lubuskiego pod nr 3

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 21

Muzeum posiada osobowość prawną.

Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Lubuskiego.

Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Siedzibą Muzeum jest miasto Zielona Góra, dzielnica Nowe Miasto – Ochla, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

Akt utworzenia Muzeum: Zarządzenie nr 91/81 Wojewody Zielonogórskiego z 31.12.1981 r.