09.05.2019 Budowa młyna wodnego oraz stodoły

Oznaczenie sprawy: ME.AG.271.1.2019

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Rekonstrukcję młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia
oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach

CPV główny
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
CPV dodatkowy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części:

Część I pn. „Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

1. Opis przedmiotu Części I zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

CPV główny
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
CPV dodatkowy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Charakterystyka formy obiektu – Budynek młyna wodnego:

Zabudowa : wolnostojąca
Budynek- jednokondygnacyjny, z przyziemiem, na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45°.
Opis i gabaryty obiektu:
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: 10,66m
Szerokość : 6,45 m
Wysokość do okapu: 4,44m
Wysokość do kalenicy: 7,95m – 1 ściana; 9,95m – 2 ściana
Wysokość kondygnacji użytkowej: 2,66m
Kąt nachylenia dachu: 45°
Powierzchnia zabudowy: 68,75m2
Powierzchnia kondygnacji użytkowej: 54,45 m2
Kubatura: 658m3

Forma architektoniczna i funkcja – Budynek młyna wodnego:

Obiekt budownictwa ludowego, budynek jednoprzestrzenny, zlokalizowany przy istniejącej drodze. Obiekt o konstrukcji drewnianej, wolnostojący na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 45°.
W budynku w ramach osobnego zamówienia zamontowany zostanie zrekonstruowany mechanizm młyna wraz z kołem wodnym.
W ramach tego zadania do wykonania stopa fundamentowa oraz postument pod stopę.
Obiekt młyna wodnego przeznaczony jest na cele turystyki.
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych w zakresie możliwym do uzyskania dla obiektu. Nie posiada pionowych ani poziomych barier architektonicznych w poziomie parteru. Dojścia i wejścia zaprojektowano z poziomu istniejącego terenu. Z uwagi na rodzaj zabudowy, jako sposób realizacji dostępu dla osób niepełnosprawnych wyznacza się pomoc obsługi Muzeum Etnograficznego w zakresie prezentacji obiektu.

Budowa wiaty rekreacyjnej:

Zabudowa – wolnostojąca
Obiekt: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45°

Opis i gabaryty obiektu:

Kategoria p.poż.: –
Długość: 6,45m
Szerokość: 3,39 m
Wysokość do okapu: 4,44m
Wysokość do kalenicy: 7,95m – 1 ściana; 9,95m – 2 ściana
Wysokość kondygnacji użytkowej: 2,65 m
Kąt nachylenia dachu: 45°
Powierzchnia zabudowy: 25,8 m2
Powierzchnia kondygnacji użytkowej: 21,15m2
Kubatura: 155,69 m3

Forma architektoniczna i funkcja:

Budynek jednoprzestrzenny, konstrukcja drewniana, wolnostojący na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 45°. Wiata rekreacyjna przeznaczona jest na cele turystyki.

Budowa pomostu rekreacyjnego:

Pomost o konstrukcji drewnianej o powierzchni całkowitej 181 m2.

Zagospodarowanie terenu:

W szczególności na zagospodarowanie terenu składa się: remont istniejącego przepustu, budowa nowego przepustu, roboty ziemne, itp. według dokumentacji szczegółowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja techniczna, szkice i rysunki oraz opisy
Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiary robót
Podane ilości w przedmiarach powinny mieć charakter ramowy, np. przewidzieć należy, że zastosuje się mniejszą ilość pali, ale dłuższych.

3. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2020r, z zastrzeżeniem, że odbiory robót i płatności za realizację zamówienia będą dokonywane jak niżej:

1) po odbiorze i podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót oraz dostarczeniu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – do kwoty 50% wynagrodzenia (brutto) – w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r.
2) po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót oraz dostarczeniu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – 45% wynagrodzenia (brutto) tj. do kwoty 95% całości wynagrodzenia (brutto) – w terminie do dnia 30 listopada 2019r.,
3) po montażu (wykonanym przez wybranego Wykonawcę w ramach osobnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) mechanizmu młyna wraz z kołem młyńskim i uzyskaniu przez dotychczasowego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie całego obiektu po dostarczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury – 5% wynagrodzenia (brutto), tj. do kwoty 100% całości wynagrodzenia brutto – w terminie do dnia 30 listopada 2020r.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie ewentualnych kolizji związanych z planowaną inwestycją (np. zabezpieczenie drzew i in.)
Część II pn.
„Rekonstrukcja stodoły z Lisowa”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Części II zamówienia jest rekonstrukcja stodoły z Lisowa

CPV główny
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
CPV dodatkowy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Charakterystyka formy

Pz=176,42m2+73,78m2=250,20m2

Zabudowa wolnostojąca, budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 45°.

Opis i gabaryty budynku

Funkcja : obiekt budownictwa ludowego- stodoła
Kategoria p. poż.: ZLIII
Długość: projektowanej stodoły 6,6m, całkowita 22,38m
Szerokość : 11,18m
Wysokość do okapu: 4,21m
Wysokość do kalenicy: 9,84m
Kąt nachylenia dachu: 45°
Powierzchnia zabudowy projektowanej stodoły: 73,78m2
Powierzchnia zabudowy całkowita: 250,20m2
Powierzchnia użytkowa projektowanej stodoły: 61,90m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 361,29m2
Kubatura: 1 756m3

Forma architektoniczna i funkcja

Obiekt budownictwa ludowego- budynek stodoły w konstrukcji drewnianej szkieletowej szachulcowej wraz ze ścianą szczytową – kamienną:

1. przeznaczony jest na cele turystyki,
2. przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych w zakresie możliwym do uzyskania dla obiektu. Nie posiada pionowych ani poziomych barier architektonicznych w poziomie parteru. Dojścia i wejścia zaprojektowano z poziomu istniejącego terenu. Z uwagi na rodzaj zabudowy, jako sposób realizacji dostępu dla osób niepełnosprawnych wyznacza się pomoc obsługi Muzeum Etnograficznego w zakresie prezentacji obiektu.
3. Wykonawca wykona projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budowanej/ odtwarzanej stodoły z Lisowa. Instalację należy zaprojektować uwzględniając istniejącą (w chacie z Lisowa) instalację wraz z kotłem. Wykonawca wykona niezbędne obliczenia (np. projektowanego obciążenia cieplnego pomieszczeń), oraz dokona sprawdzenia czy istniejące źródło ciepła będzie wystarczające, w przypadku gdyby istniejący kocioł o mocy 24kW okazał się za mały należy przewidzieć jego wymianę. Instalację należy zaprojektować jako dwururową, jako elementy grzejne należy zaprojektować grzejniki stalowe płytowe wraz z armaturą.
W związku z budową stodoły Wykonawca przebuduje istniejący przewód powietrzno-spalinowy od istniejącego kotła.

4. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia do dnia 30 czerwca 2020 r.

Pełna wersja SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


14.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 1. W związku z tym, że w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, stwierdzamy brak nakładów na wykonanie niektórych elementów będących przedmiotem zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ jest:
 • Budowa młyna wodnego z kołem młyńskim
 • Budowa wiaty rekreacyjnej
 • Budowa pomostu rekreacyjnego
 • Zagospodarowanie terenu

 

 1. Stwierdzamy, że załączony do SIWZ przedmiar nie zawiera wszystkich niezbędnych nakładów na wykonanie przedmiotu zamówienia, zatem:
 • Czy kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty, winien być sporządzony zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ w tym z zachowaniem poszczególnych pozycji, ilości, nakładów, itp.?
 • Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca mógł sporządzić własny kosztorys I załączyć do oferty?

 

 1. Brak w załączonej do SIWZ dokumentacji rysunków uniemożliwia obliczenie ceny, wykonania niżej wymienionych elementów:
 • Przepust przy młynie
 • Dojście do młyna
 • Rekultywacja terenu
 • Utwardzenie miejsc rekreacyjnych przy stawie
 • Utwardzenie przy obiekcie
 • Koryto odpływowe
 • Regulacja dopływów z remontem przepustu
 • Remont brzegu stawu I rzeki

Nakłady na wykonanie w/w prac, są zawarte w załączonym do SIWZ przedmiarze i kosztorysie, jednakże brak odpowiednich rysunków z przekrojami, uniemożliwia obliczenie ceny w tym, sprawdzenie i ewentualną weryfikację ilości, zastosowanych materiałów, itp.,

Prosimy o uzupełnienia SIWZ o niezbędne rysunki w tym zakresie.

 

 1. Brak badań geologicznych uniemożliwia obliczenia ceny za wykonanie palowania pod fundamenty młyna.

Prosimy o uzupełnienia SIWZ o w/w badania geologiczne.

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie powierzchni pomostu rekreacyjnego określonego w SIWZ, i tak:

SIWZ określono, że ten element jest o powierzchni 181 m2

natomiast zgodnie z danymi zawartymi na rysunkach załączonych do siwz, jest:

Rys. P0829: 4m*33,16m = 132,64 m2

Rys. P0832: 2m*40,92m = 81,84 m2

czyli razem 214,48 m2

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbierzności ilości drewna konstrukcyjnego w tabeli zawartej na rys. P0829:

W opisie tabeli jest ilość dla długości pomostu 33,16 m

W podsumowaniu jest dla długości pomostu 26,22 m

 

 1. Brak rysunku szczegółowego koła młyńskiego I mechanizmu napędu zamieszczonego schematycznie na rysunkach, przy braku nakładów w przedmiarze uniemożliwia wycenę tych elementów.

Prosimy o uszczegółowienie rysunków, lub zamieszczenie w SIWZ rysunków uzupełniających.

 

 1. Czy deskowanie pomostów rekreacyjnych wykonać zgodnie z projektem z desek podłogowych o gr.32 mm i szerokości 13 cm, czy jak zapisano w przedmiarze 2-warstwowo z desek tarasowych dla warstwy dolnej o gr.19 mm i szerokości 9 cm a dla warstwy górnej z desek tarasowych 2-stronnie ryflowanych kompozytowych gr.25 mm I szerokości 14,5 cm?

 

 1. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycięcie drzew I krzewów (nakłady zawarte w przedmiarze poz.39-42)?

 

 1. Czy wycinkę drzew I krzewów będzie można wykonać w każdym dowolnym okresie?

 

 1. Prosimy o określenie parametrów technicznych dla szkła bezpiecznego montowanego w konstrukcji szachulcowej.

 

 1. Prosimy o wskazanie lokalizacji “posadzki zewnętrznej”, której dotyczą nakłady zawarte w przedmiarze w poz.154-159.

 

 1. Prosimy o załączenie rysunku przyłącza wody. Brak uniemożliwia wycenę tego elementu.

 

 1. Prosimy o załączenie rysunku trasy zasilania budynku oraz rysunku oświetlenia zewnętrznego terenu. Brak uniemożliwia wycenę tych elementów.

14.05.2019r.


15.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

16.05.2019 r.


16.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Zamówienie część II: Rekonstrukcja stodoły z Lisowa – wyjaśnienie treści SIWZ.

Stwierdzamy, że załączony do SIWZ przedmiar zawiera nakłady na wykonanie robót w technologii innej niż określona w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej.
Przykładem jest m.in. technologia wykonania ściany szczytowej, gdzie dokumentacja określa tę ścianę do wykonania z kamienia i cegły, natomiast przedmiar jako ścianę z pustaków ceramicznych ocieploną styropianem, co znacznie zaniża cenę wykonania tego elementu robót.
W związku z tym:
1. Czy kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty, winien być sporządzony zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ w tym z zachowaniem poszczególnych pozycji, ilości, nakładów, itp.?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca mógł sporządzić własny kosztorys I załączyć do oferty?
3. Czy Zamawiający załączyć do SIWZ skorygowany przedmiar robót, uwzgledniający zakresy I technologię wykonania elementów obiektu zgodną z dokumentacja techniczną.

16.05.2019 r


Muzeum Etnograficzne Zielona Góra, dnia 16 maja 2019 r.
w Zielonej Górze-Ochli
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra,
zw. dalej Zamawiającym

PT WYKONAWCY

Dotyczy: Zamówienie publicznego pn.

„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia
oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”

Część I: „Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku otrzymał zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej SIWZ, jak niżej:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i ewentualnie modyfikację treści SIWZ:

1. W związku z tym, że w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, stwierdzamy brak nakładów na wykonanie niektórych elementów będących przedmiotem zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ jest:
1) Budowa młyna wodnego z kołem młyńskim
2) Budowa wiaty rekreacyjnej
3) Budowa pomostu rekreacyjnego
4) Zagospodarowanie terenu

2. Stwierdzamy, że załączony do SIWZ przedmiar nie zawiera wszystkich niezbędnych nakładów na wykonanie przedmiotu zamówienia, zatem:
1) Czy kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty, winien być sporządzony zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ w tym z zachowaniem poszczególnych pozycji, ilości, nakładów, itp.?
2) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca mógł sporządzić własny kosztorys I załączyć do oferty?

3. Brak w załączonej do SIWZ dokumentacji rysunków uniemożliwia obliczenie ceny, wykonania niżej wymienionych elementów:
1) Przepust przy młynie
2) Dojście do młyna
3) Rekultywacja terenu
4) Utwardzenie miejsc rekreacyjnych przy stawie
5) Utwardzenie przy obiekcie
6) Koryto odpływowe
7) Regulacja dopływów z remontem przepustu
8) Remont brzegu stawu I rzeki
Nakłady na wykonanie w/w prac, są zawarte w załączonym do SIWZ przedmiarze i kosztorysie, jednakże brak odpowiednich rysunków z przekrojami, uniemożliwia obliczenie ceny w tym, sprawdzenie i ewentualną weryfikację ilości, zastosowanych materiałów, itp.,
Prosimy o uzupełnienia SIWZ o niezbędne rysunki w tym zakresie.

4. Brak badań geologicznych uniemożliwia obliczenia ceny za wykonanie palowania pod fundamenty młyna.
Prosimy o uzupełnienia SIWZ o w/w badania geologiczne.

5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie powierzchni pomostu rekreacyjnego określonego w SIWZ, i tak:
SIWZ określono, że ten element jest o powierzchni 181 m2
natomiast zgodnie z danymi zawartymi na rysunkach załączonych do siwz, jest:
Rys. P0829: 4m*33,16m = 132,64 m2
Rys. P0832: 2m*40,92m = 81,84 m2
czyli razem 214,48 m2

6. Prosimy o wyjaśnienie rozbierzności ilości drewna konstrukcyjnego w tabeli zawartej na rys. P0829:
W opisie tabeli jest ilość dla długości pomostu 33,16 m
W podsumowaniu jest dla długości pomostu 26,22 m

7. Brak rysunku szczegółowego koła młyńskiego I mechanizmu napędu zamieszczonego schematycznie na rysunkach, przy braku nakładów w przedmiarze uniemożliwia wycenę tych elementów.
Prosimy o uszczegółowienie rysunków, lub zamieszczenie w SIWZ rysunków uzupełniających.

8. Czy deskowanie pomostów rekreacyjnych wykonać zgodnie z projektem z desek podłogowych o gr.32 mm i szerokości 13 cm, czy jak zapisano w przedmiarze 2-warstwowo z desek tarasowych dla warstwy dolnej o gr.19 mm i szerokości 9 cm a dla warstwy górnej z desek tarasowych 2-stronnie ryflowanych kompozytowych gr.25 mm I szerokości 14,5 cm?

9. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycięcie drzew I krzewów (nakłady zawarte w przedmiarze poz.39-42)?

10. Czy wycinkę drzew I krzewów będzie można wykonać w każdym dowolnym okresie?

11. Prosimy o określenie parametrów technicznych dla szkła bezpiecznego montowanego w konstrukcji szachulcowej.

12. Prosimy o wskazanie lokalizacji “posadzki zewnętrznej”, której dotyczą nakłady zawarte w przedmiarze w poz.154-159.

13. Prosimy o załączenie rysunku przyłącza wody. Brak uniemożliwia wycenę tego elementu.

14. Prosimy o załączenie rysunku trasy zasilania budynku oraz rysunku oświetlenia zewnętrznego terenu. Brak uniemożliwia wycenę tych elementów.

Zamawiający ze względów technicznych odpowiedzi udzielić może nie wcześniej niż w dniu 21 maja 2019 r.
W związku z powyższym dokonuje się zmiany terminu składania/ otwarcia ofert:

jest: 24 maja 2019 r.
zmieniono na: 31 maja 2019 r.

Zmiana SIWZ powoduje zmianę Ogłoszenie o zamówieniu.

16.05.2019 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.05.2019 r.


Muzeum Etnograficzne Zielona Góra, dnia 16 maja 2019 r.
w Zielonej Górze-Ochli
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra,
zw. dalej Zamawiającym

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zw. dalej SIWZ

Dotyczy: Zamówienie publicznego pn.
„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia
oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”

Część I: „Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zmienia treść SIWZ:

Jest:
(…)
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy wraz wymaganymi SIWZ dokumentami, który należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z napisem:

„Przetarg na rekonstrukcję obiektów muzealnych.
Nie otwierać przed dniem 24 maja 2019 r. do godz. 14.15”

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

(…)

Termin składania ofert

24 maja 2018 roku, do godz. 14.00

(…)

Termin otwarcia ofert

24 maja 2018 roku, godz. 14.15

(…)

Powinno być:

(…)

XI. Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy wraz wymaganymi SIWZ dokumentami, który należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z napisem:

„Przetarg na rekonstrukcję obiektów muzealnych.
Nie otwierać przed dniem 31 maja 2019 r. do godz. 14.15”

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

(…)

Termin składania ofert

31 maja 2018 roku, do godz. 14.00

(…)

Termin otwarcia ofert

31 maja 2018 roku, godz. 14.15

(…)

16.05.2019 r.


Muzeum Etnograficzne Zielona Góra, dnia 17 maja 2019 r.
w Zielonej Górze-Ochli
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra,
zw. dalej Zamawiającym

PT WYKONAWCY

Dotyczy: Zamówienie publicznego pn.

„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia
oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”

Część II: „„Rekonstrukcja stodoły z Lisowa”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku otrzymał zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej SIWZ, jak niżej:

Stwierdza sie, że załączony do SIWZ przedmiar zawiera nakłady na wykonanie robót w technologii innej niż określona w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej.
Przykładem jest m.in. technologia wykonania ściany szczytowej, gdzie dokumentacja określa tę ścianę do wykonania z kamienia i cegły, natomiast przedmiar jako ścianę z pustaków ceramicznych ocieploną styropianem, co znacznie zaniża cenę wykonania tego elementu robót.
W związku z tym:
1. Czy kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty, winien być sporządzony zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ w tym z zachowaniem poszczególnych pozycji, ilości, nakładów, itp.?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca mógł sporządzić własny kosztorys I załączyć do oferty?
3. Czy Zamawiający załączyć do SIWZ skorygowany przedmiar robót, uwzgledniający zakresy I technologię wykonania elementów obiektu zgodną z dokumentacja techniczną.

W związku z powyższym prosi się o zmianę terminu składania ofert, w celu uwzględnienia w ofercie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zamawiający ze względów technicznych odpowiedzi udzielić może nie wcześniej niż w dniu 21 maja 2019 r.
W związku z powyższym dnia 16 maja 2019 r. dokonano zmiany terminu składania/ otwarcia ofert:

było: 24 maja 2019 r.
jest: 31 maja 2019 r.

Zmiana treści SIWZ spowodowała zmianę Ogłoszenie o zamówieniu.

17.05.2019 r.


Muzeum Etnograficzne Zielona Góra, dnia 17 maja 2019 r.
w Zielonej Górze-Ochli
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra,
zw. dalej Zamawiającym

PT WYKONAWCY

Dotyczy: Zamówienie publicznego pn.

„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia
oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”

Część I pn.

„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku otrzymał zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej SIWZ, jak niżej:

Prosi się o wyjaśnienie następujących tematów:
Inwestorskie przedmiary robót nie zawierają w swoim zakresie takich elementów jak:
1. Wykonanie wiaty drewnianej oraz pomostów drewnianych szer. 4 i 2 m – prosimy o załączenie brakujących przedmiarów robót.
2. Stodoła nie zawiera projektu instalacji c.o – prosimy o podanie odległości istniejącego kotła gazowego od dobudowanego budynku.
3. Na drewnianej konstrukcji ściennej przewidziane jest mocowanie tafli szkła bezpiecznego proszę określić czy w istniejącej konstrukcji można wycinać wręby głębokości ca 2 cm , czy może przewidziany jest inny sposób montażu szkła.
Z uwagi na złożony charakter robót oraz brak przedmiarów wg punktu 1 prosi się o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 3 czerwca 2019 r.
Zamawiający ze względów technicznych odpowiedzi udzielić może nie wcześniej niż w dniu 21 maja 2019 r.
W związku z powyższym dnia 16 maja 2019 r. dokonano zmiany terminu składania/ otwarcia ofert:

było: 24 maja 2019 r.
jest: 31 maja 2019 r.

Zmiana treści SIWZ spowodowała zmianę Ogłoszenie o zamówieniu.

17.05.2019 r.


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W załączeniu dodatkowa:
dokumentacja techniczna
opinia geotechniczna

21.05.2019 r.


Muzeum Etnograficzne Zielona Góra, dnia 21 maja 2019 r.
w Zielonej Górze-Ochli
ul. Ochla – Muzealna 5
66-006 Zielona Góra,
zw. dalej Zamawiającym

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zw. dalej SIWZ

Dotyczy: Zamówienie publicznego pn.

„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia
oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje zmiany treści SIWZ:

Jest
Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa,
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWOiRB)
3. Przedmiary,
4. Decyzja nr 66/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze zmianą decyzji
5. Decyzja nr 869/2016 – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
6. Sprostowanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącej udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru jakim jest teren skansenu
7. Formularz OFERTA,
8. Wzór umowy na wykonanie Części I zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem RODO,
9. Wzór umowy na wykonanie Części II zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem RODO

Powinno być:

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa,
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWOiRB)
3. Przedmiary,
4. Decyzja nr 66/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze zmianą decyzji
5. Decyzja nr 869/2016 – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
6. Sprostowanie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącej udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru jakim jest teren skansenu
7. Formularz OFERTA,
8. Wzór umowy na wykonanie Części I zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem RODO,
9. Wzór umowy na wykonanie Części II zamówienia z Kartą gwarancyjną i Oświadczeniem RODO,
10. Projekt budowlany – Zagospodarowanie działki i instalacja elektryczna,
11. Opinia geotechniczna wraz z załącznikami.

21.05.2019 r.


22.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

W nawiązaniu do ogłoszenia i SIWZ dla cz. I prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Z załączonej do SIWZ opinii geotechnicznej wynika, że zgodnie z dokumentacją techniczną projektowane fundamenty, podłoga na gruncie oraz utwardzenie niecki będą posadowione poniżej stwierdzonego w opinii lustra wody.

1. W związku z powyższym prosimy potwierdzenie poprawności rozwiązania technicznego w zakresie tych elementów.

2. Jeżeli rozwiązanie jest właściwe to prosimy o wskazanie sposobu (metody) odwodnienia dna wykopu oraz zabezpieczenia brzegów wykopu dla wykonania robót fundamentowych, posadzkowych i utwardzenia niecki.

3. Zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawców uzupełnił SIWZ o dokumentację techniczną (PZT i instalacje elektryczne) oraz opinię geotechniczną.

Czy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pozostałe pytania oferentów i czy w związku z tym zmieni termin składania ofert o czas niezbędny dla przygotowania ofert?

 

23.05.2019 r.


27.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Po analizie dokumentacji technicznej w związku z treścią udzielonych
odpowiedzi z dnia 21.05.2019, stwierdzamy, że udzielone odpowiedzi nr
2, 3, 6, 10, 13, 14, 18, 19, 20 są niejednoznaczne i wymijające. W
związku z tym nie możemy obliczyć ceny ryczałtowej za wykonie
przedmiotu zamówienia.

Ponadto kolejny raz stwierdzamy, że załączone do SIWZ przedmiary i
kosztorysy nie zawierają nakładów na wykonanie wszystkich prac jak
również zawierają nakłady na wykonanie elementów w odmiennych
technologiach niż określone w dokumentacji. Warunek zawarty w SIWZ,
że do oferty należy załączyć kosztorys sporządzony na podstawie
załączonego przedmiaru uniemożliwia sporządzenie właściwego
kosztorysu i określenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zatem
również Zamawiający nie będzie mógł porównać załączonych do
oferty kosztorysów i cen zawartych w ofertach.

Powyższe nieścisłości są naszym zdaniem na tyle istotne, że mogą
naruszać zasady określone w ustawie pzp., w zakresie opisu przedmiotu
zamówieni, co w kontekście zadanych dnia 22.05.2019 pytań ma istotne
znaczenie dla obliczenia ceny ryczałtowej przedmiotu zamówienia.

W związku z tym prosimy o udzielenie jednoznacznych odpowiedzi na
pytania:

Nr 2 – Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr 3 – Załączony projekt zagospodarowania działki nie zawiera
rysunków wyszczególnionych elementów. W związku z tym nie można
obliczyć ceny za wykonanie wyszczególnionych elementów. Ze względu
na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o załączenie
właściwych rysunków tych elementów.

Nr 6 – Pytanie dotyczy rozbieżności w projekcie, zatem prosimy o
jednoznaczne określenia długości pomostu, czyli 33,16 m czy 26,22 m

Nr 10 – Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr 13 – Załączony projekt zagospodarowania działki nie zawiera
rysunków umożliwiających obliczenie ceny za wykonanie przyłącza
wody.

Nr 14 – Załączony projekt zagospodarowania działki nie zawiera
rysunków umożliwiających obliczenie ceny za wykonanie przyłącza
energii elektrycznej.

Nr 18 – Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr 19 – Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

Nr 20 – Prosimy o jednoznaczna odpowiedź, czyli tak lub nie.

27.05.2019 r.


Informacja na temat pytań do SIWZ z dnia 22.05 i 27.05 2019 r.

Zmiana treści SIWZ

28.05.2019 r.


Odpowiedź na pytania z dnia 22.05 i 27.05 2019 r.

Dodatkowe materiały:

Rysunek 00_PZT_08_12_2016_Z06

Rysunek 00_PZT_08_12_2016_Z04

Rysunek 00_PZT_08_12_2016_Z01

30.05.2019 r.


W informacji z dnia 30.05.2019 r. nastąpiła omyłka oraz dokonujemy jej uzupełnienia.

W odpowiedzi na pytanie 14 nastąpiło omyłkowe powołanie się na rysunek OO_PZT_08_12_2016_Z04 powinno być OO_PZT_08_12_2016_Z05, który niniejszym dołączamy.

W odpowiedzi na pytanie 3 “Wnioskowany zakres jest uwzględniony na rysunku OO_PZT_08_12_2016_Z01”. Powinno być “Wnioskowany zakres jest uwzględniony na
rysunku OO_PZT_08_12_2016_Z01 i na rysunku OO_PZT_08_12_2016_Z06

31.05.2019 r.


Zmiana treści SIWZ z dnia 6 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 13

06.06.2019 r.


14.06.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę młyna wodnego w Muzeum Etnograficznym w Ochli proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
1. Czy można przeprojektować posadowienie budynku z pali drewnianych na pale żelbetowe?

Odpowiedź na pytanie z 14.06.2019 r.

17.06.2019 r.


Korekta odpowiedzi na pytanie z 14.06.2019 r.

17.06.2019 r.


Korekta odpowiedzi na pytanie z 17.06.2019 r.

19.06.2019 r.


Informacja o złożonych ofertach

25.06.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3.07.2019 r.