30.12.2020 r. Wywóz nieczystości płynnych

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 30.12.2020r. nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego

  1. Zamawiający

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

NIP 973-03-53-336

  1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji

Usługa dotyczy wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum. Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym lub email-owym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.

Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3. Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.

  1. Ocena ofert

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową wywozu
i utylizacji 10 m3 nieczystości płynnych po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy. Przewidywany okres zawarcia umowy to okres jednego roku od 8 stycznia 2021 do końca 31.12.2021 roku.

Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę z podaniem ceny brutto wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 7.01.2021r. do godz. 12.00 na adres email: sekretariat@muzeumochla.pl z dopiskiem „Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych”. Otwarcie ofert nastąpi 7 stycznia 2021r. o god. 15.00

Płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

  1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktujemy się z Oferentem który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta.

Realizację zamówienie powierzono firmie: P.H.U. „SMOTI” Sebastian Smoter

Wszystkim oferentom dziękujemy za przesłane oferty.

8 stycznia 2021 r.