21.12.2020 r. Wywóz nieczystości płynnych

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 21.12.2020r. nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego

  1. Zamawiający

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

NIP 973-03-53-336

  1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji

Usługa dotyczy wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum. Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym lub email-owym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.

Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3. Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.

  1. Ocena ofert

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową wywozu
i utylizacji 10 m3 nieczystości płynnych po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy. Przewidywany okres zawarcia umowy to okres jednego roku od 4 stycznia 2021 do końca 31.12.2021 roku.

Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę z podaniem ceny brutto wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 29.12.2020r. do godz.15.00 na adres email: sekretariat@muzeumochla.pl z dopiskiem „Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych”. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2020r.

Płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

  1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktujemy się z Oferentem który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


Na zapytanie nie wpłynęły żadne oferty.

30 grudnia 2020 r.