20.02.2020 r. Ochrona p-poż. imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 20.02.2020 r. nabór ofert na wykonywanie usługi OCHRONY P.POŻ. terenu skansenu podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2020

I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336, Regon 001104411
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony p.poż terenu skansenu podczas 5 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony p.poż terenu Skansenu podczas 5 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wg programu godzinowego przedstawionego przez zamawiającego.
Przewidywana ilość osób uprawnionych i przeszkolonych w zakresie p.poż świadczących usługę podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych to min 3, a czas świadczenia usługi to zwykle 8 godzin
z udziałem wozu strażackiego.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony p.poż na plenerowych wydarzeniach kulturalnych Zleceniodawca będzie podawał termin Zleceniobiorcy z min. 7 dniowym wyprzedzeniem w celu zapewnienia ochrony podczas organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych.
Po zakończonej imprezie Usługodawca będzie zobowiązany uzupełnić protokół w zakresie czynności przez niego przeprowadzonych.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki” – 29 marca 2020
2) „Zielona Pohulanka” – 31 maja 2020
3) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 19 lipca 2020
4) „Święto miodu” – 23 sierpnia 2020
5) „U progu jesieni” – 20 września 2020

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych, na które będzie wymagana ochrona p.poż.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Termin wykonania zamówienia

– Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu plenerowych wydarzeń kulturalnych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.
IV. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę bez podania przyczyn lub zmianę okresu świadczenia usługi.
V. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy (adres, telefon, email)
– dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w ochronie p.poż plenerowych wydarzeń kulturalnych
– w złożonej ofercie proszę podać cenę brutto usługi przeliczonej na każdy dzień pracy ochrony p.poż., cena powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
– inne wymagane dokumenty
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, korespondencyjnie lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 28 lutego 2020 r. do godz.10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 3 marca 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone OSP Ochla. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu

4 marca 2020 r.