20.02.2020 r. Ochrona fizyczna imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 20.02.2020 r. nabór ofert na wykonanie usługi OCHRONY FIZYCZNEJ podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2020 r. przez Muzeum planowanych cyklicznych plenerowych wydarzeń kulturalnych. 
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336, Regon 001104411
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania usługi ochrony fizycznej podczas
7 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania usługi ochrony fizycznej podczas 7 jednodniowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki” – 29 marca 2020
2) „Zielona Pohulanka” – 31 maja 2020
3) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 19 lipca 2020
4) „Noc spadających gwiazd” – 14 sierpnia 2020
5) „Święto miodu” – 23 sierpnia 2020
6) „U progu jesieni” – 20 września 2020
7) „Idą Święta” – 19 grudnia 2020

3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na 7 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na które będzie wymagana ochrona.

4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy
o planowanej zmianie.
IV. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę bez podania przyczyn.
V. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
– wykazanie co najmniej sześciu usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email,
– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w ochronie plenerowych wydarzeń kulturalnych,
– W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia.
Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
– inne wymagane dokumenty

VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, korespondencyjnie lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do 28 lutego 2020 r. do godz. 16.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 3 marca 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie Serwis Konsalnet Security.  Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu

4 marca 2020 r.