20.02.2020 r. Nagłośnienie imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 20.02.2020 r. nabór ofert na wykonywanie usługi NAGŁOŚNIENIA plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli
I. Zamawiający:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336, Regon 001104411
II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa nagłośnienia 6 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego. 
Usługa nagłośnienia 6 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego będzie realizowane w obrębie sceny głównej (nagłośnienie konferansjerów, zespołów śpiewaczych, artystów solowych, przedstawień itp.) oraz poprzez zainstalowanie osobnych zestawów przenośnych (max trzech) do nagłośnienia działań poza sceną (wernisaże wystaw, konferencje, wykłady, działania w obrębie terenu skansenu) – po wcześniejszych ustaleniach. Przewidywany czas trwania wydarzeń kulturalnych to zwykle 8 h.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki” – 29 marca 2020
2) „Zielona Pohulanka” – 31 maja 2020
3) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 19 lipca 2020
4) „Święto miodu” – 23 sierpnia 2020
5) „U progu jesieni” – 20 września 2020
6) „Idą Święta” – 19 grudnia 2020

Do realizacji w/w plenerowych wydarzeń kulturalnych Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą.

III. Ocena ofert
1.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu plenerowych wydarzeń, kulturalnych oraz ilości punktów z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.
2.Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odstąpienia zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.

VI. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
– wykazanie co najmniej sześciu usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia.
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej email: sekretariat@muzeumochla.pl, korespondencyjnie lub osobiście do sekretariatu Muzeum z dopiskiem „Nagłośnienie plenerowych wydarzeń kulturalnych 2020” do dnia 28 lutego 2020 do godz. 10.00. Oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy (adres, tel. email), dokumenty potwierdzające doświadczenie w usługach nagłośnieniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 3 marca 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie DURASOUND. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu

4 marca 2020 r.