20.02.20 r. Usługa konferansjera

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 20.02.2020 r. nabór ofert na wykonanie usługi KONFERANSJERSKIEJ podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336, Regon 001104411

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska podczas 6 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska podczas 6 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Każde organizowane wydarzenie posiada inny temat przewodni nawiązujący do tradycji ludowych.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki” – 29 marca 2020
2) „Zielona Pohulanka” – 31 maja 2020
3) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 19 lipca 2020
4) „Święto miodu” – 23 sierpnia 2020
5) „U progu jesieni” – 20 września 2020
6) „Idą Święta” – 19 grudnia 2020

3. Konferansjer prowadzi plenerowe wydarzenia kulturalne według programu dostarczonego przez zamawiającego współpracując z występującymi na scenie z artystami.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.
IV. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na usługę bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy (adres, tel. email)
– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu plenerowych wydarzeń kulturalnych o tematyce związanej z tradycjami ludowymi,
– cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość zamówienia (brutto),
– inne wymagane dokumenty
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, korespondencyjnie lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 3 marca 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena ofertowa – waga 80 pkt.
• Doświadczenie (udokumentowane prowadzenie plenerowych imprez kulturalnych o tematyce ludowej) – waga maksymalnie 20 pkt.
W przypadku doświadczenia do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 10 pkt.
Powyżej 10 lat – 20 pkt.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone panu Michałowi Kiszowarze. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu

4 marca 2020 r.