14.05.2020 r. Wymiana połaci dachowych

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMIANA POŁACI DACHÓW SŁOMIANYCH


Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na wymianie strzech oraz naprawie kalenic.

 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze– Ochli 2 dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej z okresu XIX wieku eksponowanych na terenie skansenu polegająca na robocie budowlanej, tj. wymianie w dwóch obiektach (stodoła z Sękowa, chata z Pszczewa) po jednej połaci dachu wraz z kalenicą.
 2. Zakres rzeczowy obejmuje następujące prace:

 1) zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego ze słomy wraz z obróbkami,

 2) utylizację zdjętego pokrycia,

 3) wymianę uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu,

 4) wykonanie pokryć dachowych ze słomy,

 5) wykonanie kalenic, zabezpieczenie szczytów siatką metalową,

6)  wymiana wiatrownic,

7)  wymiana żerdzi,

8) obróbka komina,

9)  zamawiający nie dopuszcza wykonania dachu pokrycia z trzciny.

          Informacje o obiektach oraz zakresie prac

 Obiekty (dotyczy połaci dachów)

 1. Chata z Pszczewa – wymiana jednej połaci dachu słomianego wraz z naprawą kalenicy 78 m2 , wymianę uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu, wymiana przegniłych wiatrownic 29 bm. Obróbka komina blachą.  Wymiana  żerdzi zabezpieczających kalenicę. Zabezpieczenie elementów drewnianych środkiem owadobójczym,
 2. Stodoła z Sękowa – wymiana jednej połaci dachu słomianego wraz z naprawą kalenicy 166 m2 , wymianę uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachu, wymiana przegniłych wiatrownic 30 bm. Wymiana  żerdzi zabezpieczających kalenicę.  Zabezpieczenie elementów drewnianych środkiem owadobójczym,

Ogólne zalecenia dotyczące wymiany poszycia dachu słomianego metodą tradycyjną:

 • zastosowanie techniki krycia snopkami na gładko,
 • słoma pozyskana przed kwitnieniem kłosa lub po wymłóceniu,
 • długość słomy 1,2 m do 1,4 m,
 • wiązanie snopków tylko za pomocą powrósła,
 • każdy snopek wiązany oddzielnie powrósłem do łat,
 • grubość poszycia dachu minimum 30 cm,

Kalenice:

 • zabezpieczenie kalenicy folią kubełkową, papą, siatką metalową
 • folią kubełkową zamaskowana słomą,
 • wymiana żerdzi na nowe.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 80 pkt.
 2. Gwarancja – 20 pkt.
 • Termin gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt.
 • Termin gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt.
 • Termin gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt.

 

Obiekty od pkt. 1 do pkt. 2 dotyczą tylko jednej połaci dachu a wartości obmiarów są orientacyjne. Dopuszczamy korekty w zakresie 10% na plus lub minus w zależności od stanu poszycia które można stwierdzić po rozpoczęciu prac i uwzględnieniu ostatecznych ilości metrów do wykonania z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga udokumentowania doświadczenia Wykonawcy w zakresie robót polegających na wykonaniu pokryć dachowych ze słomy metodą ludową na obiektach zabytkowych na kwotę nie mniejszą niż 123 000,00 zł brutto

W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel. email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 29.05.2020 r. do godziny 15:00 drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra. Liczy się data wpływu oferty.

 1. Wybór oferty nastąpi w dniu 01.06.2020 r,
 2. Przewidywany termin realizacji zamówienia między 01.07.2020 – 09.30.2020

W przypadku ewentualnych pytań organizacyjnych proszę o kontakt pod numerem 68 321 15 91 wew. 25 , m.jagodzinski@muzeumochla.pl  lub  pytań merytorycznych o kontakt pod numerem
68 321 15 91 wew.35 a.steliga@muzeumochla.pl


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana ofertę firmę:

Usługi Ogólnobudowlane Przemysław Woźniak Brzeźnica Leśna 39a

9 czerwca 2020 r.