2019.10.23 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli ul.Ochla-Muzealna 5.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:
Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra, NIP 973-03-53-336, Regon 001104411

II. Opis przedmiotu zamówienia
Klimatyzacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Muzeum Etnograficznym w Ochli
ul.Ochla Muzealna 5.
– agregat zewnętrzny
– klasa energetyczna urządzeń min A
– gwarancja na instalację i urządzenia minimum 36 miesięcy
– położenie instalacji natynkowej w korytach instalacyjnych (rury miedziane w izolacji) pomiędzy jedn. zew. i wew.
– rozprowadzenie instalacji elektrycznej i sterowniczej pomiędzy jednostkami wew. i zew.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówiony sprzęt i należy zainstalować i uruchomić w przeciągu 30 dni od momentu podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
-należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
-na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli z dopiskiem „oferta na klimatyzację pomieszczeń. w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli”,
-cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie; oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia;
V. Miejsce i termin złożenia oferty :
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli
66-006 Zielona Góra
Ochla – Muzealna 5
-ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 października 2019 roku do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Muzeum w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.) – oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.
VI.Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 roku , o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego tj. adres jw.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/3211591

23.10.2019 r.