2019.07.12 Usługi informatyczne

Ogłaszamy nabór ofert na wykonywanie usługi informatycznej w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli.

Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna w Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli

Wykonanie usługi informatyczne będzie polegało na:
1.Zapewnieniu sprawnego działania oprogramowania działającego w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli.
2.Zapewnieniu sprawnego działania komputerów, drukarek, sieci komputerowej, serwera, i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem baz danych, Musnet
3.Naprawy bieżącej sprzętu i współpracy z serwisem w zakresie usuwania uszkodzeń sprzętowych niemożliwych do usunięcia we własnym zakresie oraz współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt w zakresie egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych, itp.,
4.Instalowaniu i konfigurowaniu nowych urządzeń oraz przenoszonych w inne miejsce – komputerów, drukarek, skanerów, itp.,
5.Instalowaniu kolejnych wersji aplikacji systemowych i użytkowych dostarczonych przez Zamawiającego według wytycznych Zamawiającego,
6.Sprawdzaniu poprawności wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych danych gromadzonych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli. wg wytycznych Zamawiającego,
7.Udzielaniu porad i instruktaży stanowiskowych pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania,
8.Współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawdzania i utrzymania systemów, odbiorów dostarczanego sprzętu, konfigurowania sprzętu,
9.Współpracy z zamawiającym w kwestii bezpieczeństwa zbiorów i RODO.
10.Wykonywaniu wszelkich czynności instalacyjnych, deinstalacyjnych i aktualizujących oprogramowanie i sprzęt,
11.Wykrywaniu błędów w warstwie systemowej i podejmowaniu kroków zaradczych,
12.Instalowaniu i administrowaniu oprogramowaniem antywirusowym będącym własnością Zamawiającego,
13.Okresowe przeglądy sprzętu i oprogramowania oraz usuwanie niepożądanego oprogramowania,
14.Dbałości o prawidłowe działanie sprzętu,
15.Monitorowaniu działania i konfiguracji sieci,
16.Zakładaniu i obsłudze kont użytkowników oprogramowania,
17.Wykonywaniu wszelkich czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych (w razie potrzeby przy współudziale specjalistów zewnętrznych wskazywanych przez Zamawiającego) w zakresie instalacji systemów użytkowych (w tym wszelkich kolejnych wersji poszczególnych oprogramowania), w tym również zapewnienie współpracy z producentami oprogramowania w zakresie optymalizacji rozwiązań oraz wykrywania i diagnostyki błędów i wad wdrażanego oprogramowania,
18.Zbieraniu od użytkowników i zgłaszaniu w sposób uzgodniony z Zamawiającym błędów oprogramowania użytkowego do wskazanego przez Zamawiającego podmiotu,
19.Zabezpieczanie łączności z Internetem przez wykupione przez Zamawiającego łącze (instalacje i konfiguracje urządzeń dostępowych),zarządzanie pocztą elektroniczną,
20.Wykonywaniu rutynowych działań w zakresie funkcji administracyjnych i operatorskich dla poszczególnych oprogramowań użytkowych, w tym wykonywaniu i odtwarzaniu kopii zapasowych,
21.Samodzielnym lub we współpracy z Zamawiającym dokonywaniu oceny przyczyn wystąpienia poszczególnych awarii oraz proponowaniu rozwiązań gwarantujących rozwiązanie problemów,
22.Doradztwie w zakresie planów modernizacji sprzętu oraz oprogramowania wraz z wydawaniem orzeczeń technicznych dotyczących sprzętu komputerowego użytkowanego przez Zamawiającego
23.Opieka techniczna nad serwisami internetowymi Zamawiającego w tym:
     a.konfiguracja
     b.dostosowywanie do bieżących potrzeb Zamawiającego
     c.tworzenie kopii bezpieczeństwa

Usługa realizowana będzie w dni robocze i ewentualnie wolne od pracy i święta w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ofertę z podaniem jednostkowej ceny roboczogodziny netto i brutto za świadczenie usługi należy złożyć w terminie do 22.07.2019 drogą elektroniczną
email : sekretariat@muzeumochla.pl
lub w formie papierowej pod adresem
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli
ul. Ochla-Muzealna 5,
66-006 Zielona Góra
w sekretariacie Muzeum.

Ponadto punktowany będzie czas reakcji od chwili zgłoszenia do podjęcia działań. Ocena ofert nastąpi wg następujących zasad:
Cena ofertowa – waga 70 pkt.
Czas reakcji (dotyczy osobistej wizyty w godzinach 8-16 w dni robocze):
• do 6 godz. – waga 30 pkt.
• do 12 godz. – waga 20 pkt.
• do 24 godz. – waga 10 pkt.
• powyżej 24 H waga 0 pkt.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z fizyczną wizytą Usługodawcy u Zamawiającego w celu realizacji usługi ( bez materiałów koniecznych do jej wykonania takich jak części zamienne, które kosztorysowane będą osobno).

Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ), dokumenty potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych, cenę jednostkową ofertową ( netto i brutto).
Informację o rozstrzygnięciu Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bip.muzeumochla.pl oraz przekaże e-mailem Wykonawcom, których oferta została uznana za ważną.
Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi na podstawie podpisanej umowy.

Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do zawarcia umowy i korzystania z usługi.

Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z sekretariatem lub pod nr 68 321 15 91.

 

12.07.2019r.


Informujemy, że nie rozstrzygnięto zapytania ofertowego na obsługę informatyczną. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe na usługę obsługi informatycznej Muzeum.

24.07.2019 


30.07.2019

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi informatycznej w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna w Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli.

Wykonanie usługi informatyczne będzie polegało na: 

 1. Zapewnieniu sprawnego działania oprogramowania działającego w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli.
 2. Zapewnieniu sprawnego działania komputerów, drukarek, sieci komputerowej, serwera, i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem baz danych, Musnet
 3. Naprawy bieżącej sprzętu i współpracy z serwisem w zakresie usuwania uszkodzeń sprzętowych niemożliwych do usunięcia we własnym zakresie oraz współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt w zakresie egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych, itp.,
 4. Instalowaniu i konfigurowaniu nowych urządzeń oraz przenoszonych w inne miejsce – komputerów, drukarek, skanerów, itp.,
 5. Instalowaniu kolejnych wersji aplikacji systemowych i użytkowych dostarczonych przez Zamawiającego według wytycznych Zamawiającego, 
 6. Sprawdzaniu poprawności wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych danych gromadzonych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli. wg wytycznych Zamawiającego, 
 7. Udzielaniu porad i instruktaży stanowiskowych pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, 
 8. Współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawdzania i utrzymania systemów, odbiorów dostarczanego sprzętu, konfigurowania sprzętu, 
 9. Współpracy z zamawiającym w kwestii bezpieczeństwa zbiorów i RODO.
 10. Wykonywaniu wszelkich czynności instalacyjnych, deinstalacyjnych i aktualizujących oprogramowanie i sprzęt, 
 11. Wykrywaniu błędów w warstwie systemowej i podejmowaniu kroków zaradczych, 
 12. Instalowaniu i administrowaniu oprogramowaniem antywirusowym będącym własnością Zamawiającego, 
 13. Okresowe przeglądy sprzętu i oprogramowania oraz usuwanie niepożądanego oprogramowania,
 14. Dbałości o prawidłowe działanie sprzętu, 
 15. Monitorowaniu działania i konfiguracji sieci, 
 16. Zakładaniu i obsłudze kont użytkowników oprogramowania, 
 17. Wykonywaniu wszelkich czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych (w razie potrzeby przy współudziale specjalistów zewnętrznych wskazywanych przez Zamawiającego) w zakresie instalacji systemów użytkowych (w tym wszelkich kolejnych wersji poszczególnych oprogramowania), w tym również zapewnienie współpracy z producentami oprogramowania w zakresie optymalizacji rozwiązań oraz wykrywania i diagnostyki błędów i wad wdrażanego oprogramowania,
 18. Zbieraniu od użytkowników i zgłaszaniu w sposób uzgodniony z Zamawiającym błędów oprogramowania użytkowego do wskazanego przez Zamawiającego podmiotu,
 19. Zabezpieczanie łączności z Internetem przez wykupione przez Zamawiającego łącze (instalacje i konfiguracje urządzeń dostępowych),zarządzanie pocztą elektroniczną,
 20. Wykonywaniu rutynowych działań w zakresie funkcji administracyjnych i operatorskich dla poszczególnych oprogramowań użytkowych, w tym wykonywaniu i odtwarzaniu kopii zapasowych, 
 21. Samodzielnym lub we współpracy z Zamawiającym dokonywaniu oceny przyczyn wystąpienia poszczególnych awarii oraz proponowaniu rozwiązań gwarantujących rozwiązanie problemów,
 22. Doradztwie w zakresie planów modernizacji sprzętu oraz oprogramowania wraz z wydawaniem orzeczeń technicznych dotyczących sprzętu komputerowego użytkowanego przez Zamawiającego
 23. Opieka techniczna nad serwisami internetowymi Zamawiającego w tym:
  1. konfiguracja
  2. dostosowywanie do bieżących potrzeb Zamawiającego
  3. tworzenie kopii bezpieczeństwa

 

Usługa realizowana będzie w dni robocze i ewentualnie wolne od pracy i święta w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ofertę z podaniem jednostkowej ceny roboczogodziny netto i brutto za świadczenie usługi należy złożyć w terminie do 06.08.2019 drogą elektroniczną

email : sekretariat@muzeumochla.pl,

lub w formie papierowej pod adresem

 Muzeum w Zielonej Górze – Ochli:
 ul. Ochla-Muzealna 5,
 66-006 Zielona Góra
 w sekretariacie Muzeum. 

Ponadto punktowany będzie czas reakcji od chwili zgłoszenia do podjęcia działań. Ocena ofert nastąpi wg następujących zasad:

 • Cena ofertowa – waga 70 pkt.
 • Czas reakcji (dotyczy osobistej wizyty w godzinach 8-16 w dni robocze):
  do 6 godz. – waga 30 pkt.
  • do 12 godz. – waga 20 pkt.
  • do 24 godz. – waga 10 pkt.
  • powyżej 24 H waga 0 pkt.

 

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z fizyczną wizytą Usługobiorcy u Zamawiającego w celu realizacji usługi ( bez materiałów koniecznych do jej wykonania takich jak części zamienne, które kosztorysowane będą osobno).

Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ), dokumenty potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych, cenę jednostkową ofertową ( netto i brutto).

Informację o rozstrzygnięciu Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bip.muzeumochla.pl oraz przekaże e-mailem Wykonawcom, których oferta została uznana za ważną.

Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi na podstawie podpisanej umowy.

Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do zawarcia umowy i korzystania z usługi.

Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z sekretariatem lub pod nr 68 321 15 91.