2019.03.05 Nagłośnienie imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe 

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi nagłośnienia plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli
– 
Zamawiający:

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

 1. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji
 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa nagłośnienia 5 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego. 
 3. Usługa nagłośnienia 5 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego będzie realizowana w obrębie sceny głównej (nagłośnienie konferansjerów, zespołów śpiewaczych, artystów solowych, przedstawień itp.) oraz poprzez zainstalowanie osobnych zestawów przenośnych (max trzech) do nagłośnienia działań poza sceną (wernisaże wystaw, konferencje, wykłady, działania w obrębie terenu skansenu) – po wcześniejszych ustaleniach. Przewidywany czas trwania wydarzeń kulturalnych to zwykle ok 8 h.
 4. Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
 1. Kaziuki 7 kwietnia
 2. Zielona Pohulanka 9 czerwca
 3. Dobre, smaczne, bo lubuskie 7 lipca
 4. Święto miodu 14 lipca
 5. Lato plonami bogate 25 sierpnia

Do realizacji w/w plenerowych wydarzeń kulturalnych Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą.

 

 • Ocena ofert
 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń, kulturalnych plenerowych, oraz ilości punktów z min 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

 1. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto – 100 %

– wykazanie co najmniej sześciu usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 16.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 marca 2019r.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 • Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91, 68 320 55 35


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego usługa nagłośnienia plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wybrano ofertę następującego wykonawcy usługi :

DURASOUND ul Piaskowa 8   66-003 Droszków 

Powyższa oferta otrzymała najwyższą ocenę, według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Wartość zamówienia: 4500 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset zł).

19.03.2019