2019.12.20 Zapytanie ofertowe wywóz nieczystości płynnych

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych
Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 20.12.2019r. nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336
II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji
Usługa dotyczy wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum. Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym lub email-owym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.
Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3. Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.
III. Ocena ofert
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową wywozu i utylizacji 10 m3 nieczystości płynnych po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy. Przewidywany okres zawarcia umowy to okres jednego roku od 2 stycznia 2020 do końca 31.12.2020 roku.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
VI. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę z podaniem ceny brutto wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 31.12.2019r. drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl, osobiście lub pisemnie pocztą w sekretariacie Muzeum z dopiskiem „wywóz i utylizacja nieczystości płynnych”. Cena usługi powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Oferentem który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91

 

20.12.2019 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE – OCHLI

W postępowaniu wzięli udział i złożyli oferty następujący Oferenci:
1.PHU “SMOTI” Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, 66-001 Zielona Góra

Z powyższych ofert wybrano ofertę złożoną przez:
1.PHU “SMOTI” Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, 66-001 Zielona Góra

Dziękujemy za udział i przesłane oferty.

02.01.2020 r.