2019.06.28 Prace ochrona p.poż

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania prac dotyczących ochrony p.poż w wybranych obiektach na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli
W zakres prac wchodzi :
– Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego uwzględniając pomieszczenia oraz korytarza w chacie z Długiego, dopasowanie do istniejącego projektu i uzyskanie akceptacji ze strony Straży Pożarnej,
– doposażyć wybrane pomieszczenia o dodatkowe czujki dymu,
– Wykonać przejścia instalacyjne w kotłowni w budynku z Długiego, Lisowa, i budynku administracyjnym Leśniczówka
– Przeglądu i pomiaru dodatkowego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
– uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku z Długiego pod kontem ochrony p.poż

Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze -Ochli
Opis przedmiotu zamówienia
W zakres prac wchodzi :
– Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego uwzględniając pomieszczenia oraz korytarza w chacie z Długiego, dopasowanie do istniejącego projektu i uzyskanie akceptacji ze strony Straży Pożarnej,
– doposażyć wybrane pomieszczenia o dodatkowe czujki dymu,
– Wykonać przejścia instalacyjne w kotłowni w budynku z Długiego, Lisowa, i budynku administracyjnym Leśniczówka
– Przeglądu i pomiaru dodatkowego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
– uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku z Długiego pod kontem ochrony p.poż
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 3 tygodnie po wyborze oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu na dłuższy, jeśli wynika to z procesu technologicznego, lub realizacji zamówienia materiałów u dostawcy.

Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email,
– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w danej dziedzinie,
– W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi, cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 8 lipca 2019 r. do godz. 13.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09 Lipca 2019r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91, 68 320 55 35

28.06.2019 r.