2019.05.29 Naprawa urządzeń p-poż

Zapytanie ofertowe

2019.05.29 Ochrona p.poż
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi napraw istniejących urządzeń p.poż w Chacie z Długiego wynikających z protokołów:
– Przeglądu i konserwacji przegród ogniowych
– Przeglądu i konserwacji samozamykaczy
– Przeglądu i pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
oraz prac związanych z uzupełnieniem brakujących elementów.
Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2019.
Wyżej wymienione protokoły są dostępne do wglądu w sekretariacie Muzeum Etnograficznego

Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze -Ochli
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi napraw istniejących urządzeń p.poż w Chacie z Długiego wynikających z protokołów:
– Przeglądu i konserwacji przegród ogniowych
– Przeglądu i konserwacji samozamykaczy
– Przeglądu i pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
oraz prac związanych z uzupełnieniem brakujących elementów.
Wyżej wymienione protokoły są dostępne do wglądu w sekretariacie Muzeum Etnograficznego
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 2 tygodnie po wyborze oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu na dłuższy, jeśli wynika to z procesu technologicznego, lub realizacji zamówienia materiałów u dostawcy.

Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email,
– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w danej dziedzinie,
– W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 czerwca 2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91, 68 320 55 35

29.05.2019 r.


W wyniku przeprowadzonego zapytania wykonanie usługi zlecono firmie NB Projekt – Natalia Bukowska

14.06.2019 r.