2019.03.13 Opracowanie projektu młyna wodnego

Zapytanie ofertowe

 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli zwraca się z zapytaniem o wykonanie usługi związanej z opracowaniem projektu wykonawczego wraz z kosztorysem mechanizmów technologicznych i napędowych młyna wodnego dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli.

Mechanizm młyna obejmuje zaprojektowanie mechanizmu młyna oraz koła wodnego do obiektu wraz ze wszystkimi elementami prezentującymi proces przemiału mąki i kasz.

Opis techniczny obiektu – młyn wodny z Sadowa oraz załączniki graficzne: załącznik 1

Muzeum dysponuje dokumentacją inwentaryzacyjną mechanizmu wraz z rysunkami poglądowymi którą załącza: załącznik 2

Kryteria oceny oferty dotyczące dokumentacji:

  1. Cena – waga 90 pkt.
  2. Czas wykonania dokumentacji od momentu podpisania umowy – waga 10 pkt.

Powyżej 10 tygodni – 0 pkt.

Powyżej 7 do 9 tygodni – 5 pkt.

Do 8 tygodni włącznie – 10 pkt.

Zamawiający wymaga doświadczenia w projektowaniu urządzeń technologicznych tradycyjnego młynarstwa (młyny wodne, wiatraki) oraz złożenia oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności spełniającymi wszystkie warunki opisane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 i Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568).

Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie papierowej w formacie pdf (po 3 szt.) i elektronicznej w formacie pdf i dvg (na nośniku CD/DVD).

Oferty należy składać do 20 marca w siedzibie Muzeum (sekretariat) bądź przesłać drogą mailową: sekretariat@muzeumochla.pl

W razie pytań należy się kontaktować z p. Renatą Reska-Żelek (tel. 68 321 15 91 wew. 28).


W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wpłynęła 1 ważna oferta firmy: “TOMASZEWSKI” Biuro Obsługi Inwestycji, ul. Norwida 3/5/38, 94-024 Łódź

23.03.2019 r.