2019.03.05 Ochrona p-poż

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonywanie usługi wykonywanie usługi ochrony p.poż terenu skansenu podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2019.

 1. Zamawiający
  Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze -Ochli
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony p.poż terenu Skansenu podczas 5 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze –Ochli w roku 2019.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony p.poż terenu Skansenu wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Każde organizowane wydarzenie posiada inny temat przewodni nawiązujący do tradycji.
 • Przewidywana ilość osób uprawnionych i przeszkolonych w zakresie p.poż świadczących usługę podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych to min 3, a czas świadczenia usługi to 8 godzin, z udziałem wozu strażackiego
 • W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony p.poż. na planowane plenerowe wydarzenia kulturalne Zleceniodawca będzie podawał termin Zleceniobiorcy z min. 7 dniowym wyprzedzeniem w celu zapewnienia ochrony podczas organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych. 
 • Po zakończonej imprezie usługodawca będzie zobowiązany uzupełnić poniżej przedstawiony protokół w zakresie czynności przez niego przeprowadzonych.

 

Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:

 1. Kaziuki 7 kwietnia
 2. Zielona Pohulanka 9 czerwca
 3. Dobre, smaczne, bo lubuskie 7 lipca
 4. Święto miodu 14 lipca
 5. Lato plonami bogate 25 sierpnia
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na które będzie wymagana ochrona.
 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

 1. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto – 100 %

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  – oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email,
  – dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w ochronie p-poż. plenerowych wydarzeń kulturalnych,

– W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi przeliczonej na dzień pracy ochrony p.poż., cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.

– inne wymagane dokumenty

 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 16.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  15 marca 2019r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91, 68 320 55 35


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego  usługi ochrony p.poż terenu skansenu podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2019.

wybrano ofertę następującego wykonawcy usługi :

OSP Ochla w Zielonej Górze 

Powyższa oferta otrzymała najwyższą ocenę, według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Wartość zamówienia: 5000 złotych. (słownie: pięć tysięcy zł).

19.03.2019