2019.03.05 Ochrona fizyczna podczas imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe
dotyczy
wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2019r. przez Muzeum planowanych cyklicznych plenerowych wydarzeń kulturalnych. 

 1. Zamawiający
  Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze -Ochli
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania usługi ochrony fizycznej podczas 5 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze -Ochli.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania usługi ochrony fizycznej podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Każde organizowane wydarzenie posiada inny temat przewodni nawiązujący do tradycji.

Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:

 1. Kaziuki 7 kwietnia
 2. Zielona Pohulanka 9 czerwca
 3. Dobre, smaczne, bo lubuskie 7 lipca
 4. Święto miodu 14 lipca
 5. Lato plonami bogate 25 sierpnia
 1. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na 5 planowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na które będzie wymagana ochrona.
 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

 1. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę bez podania przyczyn.
 2. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto – 100 %

– wykazanie co najmniej sześciu usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  – oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email,
  – dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w ochronie plenerowych wydarzeń kulturalnych,

– W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia.
Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.

– inne wymagane dokumenty

 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 16.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  15 marca 2019r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.plw zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91, 68 320 55 35


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego  usługi ochrony fizycznej podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli wybrano ofertę następującego wykonawcy usługi :

FUH Auto Naprawa „Boston” Częstochowa ul. Sieroszewskiego 33 

Powyższa oferta otrzymała najwyższą ocenę, według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Wartość zamówienia: 23 złote brutto/ godz. (słownie: dwadzieścia trzy złote brutto/ godz).

19.03.2019