2019.03.05 Konferansjerka

Zapytanie ofertowe
dotyczy przeprowadzenia usługi konferansjerskiej podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli

 1. Zamawiający
  Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze -Ochli
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska 5 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze -Ochli.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska 5 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Każde organizowane wydarzenie posiada inny temat przewodni nawiązujący do tradycji.

Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:

 1. Kaziuki 7 kwietnia
 2. Zielona Pohulanka 9 czerwca
 3. Dobre, smaczne, bo lubuskie 7 lipca
 4. Święto miodu 14 lipca
 5. Lato plonami bogate 25 sierpnia
 1. Konferansjer prowadzi plenerowe wydarzenia kulturalne według programu dostarczonego przez zamawiającego współpracując z występującymi na scenie z artystami.
 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

 1. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę konferansjera bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
  – oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email,
  – dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu plenerowych wydarzeń kulturalnych o tematyce związanej z tradycjami ludowymi,

– cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość zamówienia (brutto),

– inne wymagane dokumenty

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 16.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 marca 2019r.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena ofertowa – waga 80 pkt.
• Doświadczenie (udokumentowane prowadzenie imprez kulturalnych plenerowej o tematyce ludowej) – waga 10 pkt.
W przypadku doświadczenia do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 10 pkt.
Powyżej 10 lat – 20 pkt.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91, 68 320 55 35


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego usługa konferansjerska – 6 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wybrano ofertę następującego wykonawcy usługi :

AGENCJA ARTYSTYCZNA MW Małgorzata Wower
ul. Racula-Drzonkowska 38 66-004 Zielona Góra

 Powyższa oferta otrzymała najwyższą ocenę, według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Wartość zamówienia: 3300 złotych (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

19.03.2019