2018.07.20 Zapytanie ofertowe. Prace dekarskie

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 20.07.2018 r. nabór ofert na wykonanie robót dekarskich w wyznaczonym obiekcie na terenie Muzeum Etnograficznego

I. Zamawiający

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul.Ochla-Muzealna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana jednej połaci dachu wraz z wymianą dachu ganku na obiekcie “Chata z Boryszyna” , znajdującej się na terenie Muzeum Etnograficznego ul. Ochla-Muzealna 5

W skład robót wchodzi: demontaż starego pokrycia dachu, przygotowanie dachu do położenia nowego pokrycia , położenie nowego pokrycia z gontu drewnianego klinowego oraz jego impregnacja jak również obróbka komina. Cała powierzchnia połaci i ganku wynosi 75m2

2. Wymiana uszkodzonych dachówek na pow. około 15m2, likwidacja przecieków z tym związanych, wymiana i położenie brakujących gąsiorów na obiekcie znajdującym się w Ochli -Pałac w Górnej Ochli ul. Św. Jadwigi Śląskiej

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 15.12.2018r

IV. Opis przygotowania oferty

– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Oferenta – adres, telefon, e-mail

– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu robót tego typu

– wycenę oferty obejmującą całość zamówienia (netto i brutto)

– kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

– inne wymagane dokumenty

pełna treść ogłoszenia

20 lipca 2018


Wyniki postępowania

30 lipca 2018