2018.05.07 Zapytanie dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2018-2019 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli zwraca się z zapytaniem o wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na wykonaniu pełnej dokumentacji postępowania tj. m. in. :

  • Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • Ogłoszenia o zamówieniu,
  • Formularza ofertowego,
  • Wzoru umowy na wykonanie zamówienia do podpisania z wybranym Wykonawcą,
  • Protokołu z postępowania,
  • Przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia na stronę internetową Zamawiającego,

– w razie konieczności Ogłoszeń o zmianie ogłoszenia

– Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Dokumenty muszą być przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej.

Pełna treść zapytania


Zielona Góra, dnia 16 maja 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczącej przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2018-2019 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

Wpłynęła jedna oferta złożona przez Annę Tumińską.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Anny Tumińskiej

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.