11.08.2021 r. Konserwacja obiektów zabytkowych

ME.AG.270.1.2021

„Konserwacja obiektów zabytkowych Muzeum Etnograficznego
w Zielonej Górze-Ochli”

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli
Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/494314

Pliki (oferty wraz załącznikami) dołączane w formularzu należy opatrzyć:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym,
– lub elektronicznym podpisem osobistym.

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

• Zadawania pytań Zamawiającemu,
• Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
• Przesłania odwołania/inne.

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy

Zamieszczenia Data opublikowania na platformazakupowa.pl:

11-08-2021 16:25:00

Składania. Data zakończenia składania ofert:

27-08-2021 08:00:00

Otwarcia. Jest to najwcześniejszy termin odszyfrowania ofert w systemie. Dokładny termin określa zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ)

27-08-2021 13:00:00

Tryb:

PL – Tryb Podstawowy (art. 275 ust. 1)

Rodzaj:

Robota budowlana

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia