2018.12.13 Przetarg Ochrona Fizyczna na rok 2019

Ogłoszenie nr 661458-N-2018 z dnia 2018-12-13 r.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZEOCHLI

Ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zw. dalej Pzp na:

Wykonywanie usługi ochrony fizycznej mienia

i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”

CPV główny:

79710000-4 Usługi ochroniarskie

CPV dodatkowy:

79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej mienia i terenu Muzeum wraz z obsługą monitoringu kamer zewnętrznych, monitorowaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz obsługą centrali systemu przeciwpożarowego a także czynności porządkowych.


Szczegóły ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy Wariant I

Formularz ofertowy Wariant II

Projekt umowy

13 grudnia 2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 grudnia 2018 r.