11.02.2021 r. Usługi Konferansjerskie

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 11.02.2021 r. nabór ofert na wykonanie usługi KONFERANSJERSKIEJ podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2021
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336, Regon 001104411

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska podczas 4  plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska podczas 4 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuk i- jarmark wielkanocny” – 27 i 28 marca 2021
2) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 18 lipca 2021
3) „Święto miodu” – 22 sierpnia 2021
4) „U progu jesieni” – 19 września 2021
3. Konferansjer prowadzi plenerowe wydarzenia kulturalne według programu dostarczonego przez Zamawiającego współpracując z występującymi na scenie z artystami.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

IV. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy bez podania przyczyn i nie gwarantuje minimalnej liczby wydarzeń plenerowych.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy (adres, tel. email)
– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu plenerowych wydarzeń kulturalnych o tematyce związanej z tradycjami ludowymi,
– cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość zamówienia (brutto),
– inne wymagane dokumenty

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 17 lutego 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 lutego 2021r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena ofertowa – waga 80 pkt.
• Doświadczenie (udokumentowane prowadzenie plenerowych imprez kulturalnych o tematyce ludowej) – waga 10 pkt.
W przypadku doświadczenia do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 10 pkt.
Powyżej 10 lat – 20 pkt.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie RCAK z Zielonej Góry

Dziękujemy za udział w postępowaniu

22 luty 2021 r.