11.02.2021 r. Ochrona p-poż podczas imprez plenerowych

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 11.02.2021r. nabór ofert na wykonywanie usługi OCHRONY P.POŻ terenu Muzeum podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2021

I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336, Regon 001104411

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony p.poż terenu Muzeum podczas 4 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2021.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony p.poż terenu Muzeum podczas 4 plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wg programu godzinowego przedstawionego przez zamawiającego.
Przewidywana ilość osób uprawnionych i przeszkolonych w zakresie p.poż świadczących usługę podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych to min. 3 osoby, a czas świadczenia usługi to zwykle 8 godzin z udziałem wozu strażackiego.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony p.poż podczas plenerowych wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Muzeum Zleceniodawca będzie podawał termin wydarzenia Zleceniobiorcy z min. 7 dniowym wyprzedzeniem w celu zapewnienia ochrony p.poż.
Po zakończonym wydarzeniu plenerowym Usługodawca będzie zobowiązany uzupełnić protokół w zakresie czynności przez niego przeprowadzonych.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki – jarmark wielkanocny” – 27 i 28 marca 2021
2) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 18 lipca 2021
3) „Święto miodu” – 22 sierpnia 2021
4) „U progu jesieni” – 19 września 2021
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych, na które będzie wymagana ochrona p.poż.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Termin wykonania zamówienia
– Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się według harmonogramu jak powyżej.
– Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu plenerowych wydarzeń kulturalnych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

IV. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy przyczyn i nie gwarantuje minimalnej liczby wydarzeń plenerowych.

V. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy (adres, telefon, email)
– dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w Ochronie p.poż plenerowych wydarzeń kulturalnych
– w złożonej ofercie proszę podać cenę brutto usługi przeliczonej na każdy dzień pracy ochrony p.poż., cena powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
– inne wymagane dokumenty

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 17 lutego 2021r. do godz.12.00. (decyduje data wpływu), z dopiskiem „Ochrona p.poż podczas wydarzeń plenerowych w 2021” .
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 lutego 2021r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone OSP „Ochla” w Zielonej Górze.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

22 luty 2021r.