11.02.2021 r. Ochrona fizyczna podczas imprez plenerowych

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 11.02.2021r. nabór ofert na wykonanie usługi OCHRONY FIZYCZNEJ podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2021
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2021r. przez Muzeum planowanych cyklicznych plenerowych wydarzeń kulturalnych.

I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas 4 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas 4 wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki” – 27 i 28 marca 2021
2) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 18 lipca 2021
3) „Święto miodu” – 22 sierpnia 2021
4) „U progu jesieni” – 19 września 2021
3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony fizycznej na 4 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na które będzie wymagana ochrona fizyczna.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

IV. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy bez podania przyczyn i nie gwarantuje minimalnej liczby wydarzeń plenerowych.
V. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
– wykazanie co najmniej sześciu usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
– oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy- adres, tel. email,
– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w ochronie plenerowych wydarzeń kulturalnych,
– W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia.
Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
– inne wymagane dokumenty

VII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do 17 lutego 2021 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu) z dopiskiem „Ochrona fizyczna podczas wydarzeń plenerowych w 2021r.”.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 lutego 2021r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.bip.muzeumochla.pl oraz Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


Postępowanie unieważniono ze względu na znaczne przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

22 luty 2021 r.