11.02.2021 r. Nagłośnienie imprez plenerowych

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 11.02.2021r. nabór ofert na wykonywanie usługi NAGŁOŚNIENIA plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli w roku 2021

I. Zamawiający:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
NIP 973-03-53-336, Regon 001104411

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa nagłośnienia 4 plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego.
Usługa nagłośnienia 4 plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego będzie realizowana w obrębie sceny głównej (nagłośnienie konferansjerów, zespołów śpiewaczych, artystów solowych, przedstawień itp.) oraz poprzez zainstalowanie osobnych zestawów przenośnych (max. trzech) do nagłośnienia działań poza sceną (wernisaże wystaw, konferencje, wykłady, działania w obrębie terenu skansenu) – po wcześniejszych ustaleniach. Przewidywany czas trwania wydarzeń kulturalnych to zwykle 8 h.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki – jarmark wielkanocny” – 27 i 28 marca 2021
2) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 18 lipca 2021
3) „Święto miodu” – 22 sierpnia 2021
4) „U progu jesieni” – 19 września 2021
Do realizacji w/w plenerowych wydarzeń kulturalnych Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą.

III. Ocena ofert
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu plenerowych wydarzeń, kulturalnych oraz ilości punktów z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.
2. Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy bez podania przyczyn i nie gwarantuje minimalnej liczby wydarzeń plenerowych.

VI. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 100 %
– wykazanie co najmniej sześciu usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia.
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej email: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie (decyduje data stempla pocztowego), osobiście do sekretariatu Muzeum z dopiskiem „Nagłośnienie plenerowych wydarzeń kulturalnych 2021” do dnia 17 lutego 2021 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Oferta powinna być podpisana i zawierać dane Wykonawcy (adres, tel. email), dokumenty potwierdzające doświadczenie w usługach nagłośnieniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 lutego 2021r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na stronie internetowej www.muzeumochla.pl oraz Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację usługi.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91


W wyniku przeprowadzonego postępowania, zamówienie zostało powierzone firmie Stowarzyszenie Wokół Kultury Mariusz Woźniak

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

22 luty 2021 r.